"En de homovriendelijkste partij is…" door Anne

Titel:  En de homovriendelijkste partij is…
Auteur:  Anne
Datum:  16 okt 2006
Revisie:  -
Gelezen:  4502

En de homovriendelijkste partij is…

Prinsjesdag is geweest en de miljoenennota is door onze financiële vader ‘Zalm‘ gepresenteerd. Nu de algemene beschouwingen geweest zijn is het duidelijk dat elke partij het beste wil voor zijn eigen achterban, het leukste en zeker…de meeste zetelwinst tijdens de komende verkiezingen.
Maar hoe leuk en hoe artistiek de miljoenennota ook moge zijn… zieltjes winnen voor de partij is belangrijker, want op 22 november wordt de nieuwe Tweede Kamer vertegenwoordiging gekozen. Partijen schreeuwen om aandacht, peilingen worden dagelijks gehouden en elke nieuwe uitslag schijnt belangrijk te zijn. De partijen beloven koetjes en na vier jaren komen ze meestal met kalfjes. Afhankelijk van je interesses en je idealen kies je voor de partij die op dit moment het beste aansluit op jouw leven. Kies je voor rijk, arm, sociaal, links, recht, homogeoriënteerd, groen of zelfs voor dieren.

Over veel thema’s spreken de partijen zich van hartelust uit, toch lijkt homoseksualiteit een beetje een te vermijden onderwerp. De hoogste tijd om eens te gaan onderzoeken hoe onze politieke partijen zich uitspreken over homoseksualiteit en hoe ze dit inpassen binnen het verkiezingsbeleid.

Vorige week zondag is de onderstaande email verzonden naar de politieke partijen die een of meerdere zetels bemannen in de huidige tweede kamer. (http://www.tweedekamer.nl/leden_commissies_fracties/fracties/index.jsp)


Geachte heer/mevrouw,

Sinds enige tijd ben ik mij aan het verdiepen in de plannen van de politieke partijen.
Soms ben ik het met bepaalde onderwerpen van uw partij eens en soms kan ik mij niet verenigen in een standpunt waar uw partij voor staat.
Als homoseksuele Nederlander is het voor mij erg belangrijk om te weten hoe een partij over homoseksualiteit denkt, inzake huwelijk, adoptie, meer geld voor minderheidsgroeperingen, bevordering van acceptatie van homoseksualiteit, wat moet er gedaan worden bij discriminatie specifiek voor homoseksuelen, activiteiten voor homoseksuelen, AIDS voorlichting ect.

Graag zou ik van u een visie c.q. antwoord willen ontvangen over de hierboven genoemde onderwerpen. Hierbij verwacht ik specifiek antwoorden met betrekking tot homoseksualiteit, omdat dit voor mij een belangrijk thema is.

Hartelijke groeten,

Anne de Vries.


Tot nu toe zijn er enkele reacties binnen:

De ChristenUnie reageerde beleefd, maar informatief:

Geachte heer De Vries,

Graag verwijzen wij u naar onze website, u kunt hier de zoekfunctie gebruiken om de standpunten die onze parlementariërs tot nu toe hebben ingenomen te kunnen vinden. Ook is hier ons concept-verkiezingsprogramma te vinden; dit programma wordt nog wel geamendeerd en vastgesteld op het Uniecongres van 30 september a.s.

Met vriendelijke groet,

Annemieke Kamphorst


Als je dan naar de website gaat zijn er geen duidelijke standpunten te vinden in zake homoseksualiteit. Zelfs niet met de zoekfunctie. Maar met een beetje logica, kan ik de visie van de ChristenUnie over homoseksualiteit zelf verzinnen.

De email van het SGP was al een stukje duidelijker:

Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik je naar ons verkiezingsprogramma, zoals dat vanaf volgende week maandag in te zien is op onze website.

In algemene zin kan gezegd worden da de SGP voor een goede behandeling is van alle mensen in dit land, ongeacht ras, aard, geslacht etc. Als homoseksuelen slecht behandeld worden, bijv. op scholen, dan moet dat probleem aangepakt worden.

Met vriendelijke groet.


Vervolgens ga ik, zoals ze graag willen, naar de website van het SGP. Wanneer ik hier bij de zoekfunctie homoseksualiteit intik zijn er 2 gerelateerde items. Het betreft het homohuwelijk. Hierover staat het volgende geschreven: ‘de mogelijkheid van het zogeheten 'homohuwelijk' wordt zo snel mogelijk weer ongedaan gemaakt. Ambtenaren van de burgerlijke stand die niet mee wensen te werken aan een 'homohuwelijk' moeten daar het volste recht toe hebben.’ Een verdere mededeling over homoseksuelen blijft uit.

Naast deze partijen is er nog het CDA.

Geachte heer De Vries,

Hartelijk dank voor uw mail.

Het CDA vindt dat homoseksuelen geaccepteerd moeten worden. Het CDA is bezorgd over de afname van de tolerantie richting homoseksuelen. Ons land heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld in het bestrijden van discriminatie van mensen vanwege hun seksuele geaardheid. Dat moeten we zo houden. Daarom moet er ingezet worden op het bespreekbaar maken van homosexualiteit, juist op plaatsen waar dat moeilijk is, zoals op scholen.

Wel is het CDA tegen het homohuwelijk. Voor het CDA raakt de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht het wezen van het huwelijk. Het program van uitgangspunten van het CDA zegt: 'Het CDA zoekt naar de betekenis van het evangelie voor het politieke handelen.' De politieke grondslag van het CDA leidt daarom niet tot een directe en eenduidige keuze tegen het homohuwelijk. Het standpunt van de CDA-fractie is op basis van een open afweging in een open dialoog tot stand gekomen. Het CDA is ervan overtuigd dat het huwelijk betekenis had en nog steeds heeft als een verbintenis tussen man en vrouw, waaruit biologische afstamming (lees kinderen) kan ontstaan. Deze combinatie maakt het huwelijk van bijzondere en blijvende waarde.

Daarnaast vindt het CDA dat voor paren van gelijk geslacht, die hun duurzame lotsverbondenheid en zorg publiekrechtelijk willen bezegelen, ook een duurzame verbintenis mogelijk moet zijn. Het staat voor het CDA buiten kijf dat paren van gelijk geslacht recht hebben op erkenning door de overheid. Daarom kiest het CDA voor de partnerschapsregistratie die deze erkenning en juridische bescherming biedt. Iedereen is het er over eens dat het huwelijk niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Het huwelijk voldoet in zijn betekenis aan de eisen van artikel 1 van de grondwet (gelijkheidheidsbeginsel). Derhalve is openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht ook niet nodig.

De CDA-fractie vond en vindt zo’n drastische wijziging van het personen- en familierecht niet wenselijk en ook niet nodig. Een meerderheid in de Kamer dacht daar onder Paars anders over en daar had het CDA zich bij neer te leggen. Overigens hebben een aantal leden van de CDA-fractie destijds wèl voor het homohuwelijk gestemd en uit protest is er zelfs iemand getrouwd.

De Tweede Kamer heeft een eind gemaakt aan de onnodig ingewikkelde manier waarmee paren van gelijk geslacht een kind moesten adopteren. De Kamer heeft een discriminerende bepaling uit de Adoptiewet gehaald waardoor homostellen voortaan ook kinderen uit het buitenland kunnen adopteren.

Homoparen kunnen sinds de openstelling van het huwelijk in 2001 wel Nederlandse kinderen adopteren. Binnen Nederland worden per jaar echter slechts enkele tientallen kinderen ter adoptie aangeboden. Mensen met een kinderwens zoeken daarom hun toevlucht in het buitenland. Homo-stellen konden dat niet. Alleen individuele homo’s konden in het buitenland een kind adopteren om dan vervolgens de partner te laten registreren als voogd. Een nodeloos ingewikkelde manier. Het CDA vindt dat paren van gelijk geslacht prima in staat zijn om samen een kind op te voeden. De mogelijkheid van adoptie door homo-paren zal geen negatieve gevolgen hebben voor het aantal landen dat kinderen aanbiedt ter adoptie richting Nederland. De wens van het land en de wens van de biologische moeder moeten wel altijd gerespecteerd worden.

Met vriendelijke groet.


Ik zou zeggen dat dit een duidelijk antwoord is op de email die ik gestuurd heb. Naast de duidelijk ‘christelijk geëngageerde’ partijen kwamen de overige partijen met hun reactie.

De PVDA:

De emancipatie van homoseksuelen is in Nederland, zeker in vergelijking met andere landen, ver gevorderd. Maar voltooid is zij geenszins. Onbegrip, vooroordelen en discriminatie komen helaas nog maar al te vaak voor. De PvdA wil dat de overheid dit krachtig bestrijdt. Dat gaat niet vanzelf; ook nieuwe generaties en immigranten moeten weten dat homseksuelen in Nederland recht hebben op volwaardig burgerschap.

De PvdA pleit voor een sterke en effectieve bestrijding van discriminatie van homoseksuelen. Dat begint natuurlijk bij preventie: voorlichting op scholen kan hierbij een rol spelen. Maar zij die toch in de fout gaan moeten worden aangepakt.
Discriminatie is niet alleen verboden in artikel 1 van de Grondwet, maar ook strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Helaas blijkt in de praktijk nogal eens dat opsporing en vervolging te wensen overlaten. De PvdA heeft hier meerdere malen kritische vragen over gesteld en gepleit voor een actievere aanpak door de politie en het openbaar ministerie.

De PvdA stond met anderen aan de wieg van de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor homoseksuelen. Het was een belangrijke overwinning in de strijd voor gelijkberechtiging van homoseksuelen. De PvdA vindt daarnaast dat als iemand er vrijwillig voor kiest ambtenaar van de burgerlijke stand te worden, hij of zij op de hoogte is van en instemt met de taakopvatting, dat wil zeggen het in de echt verbinden van paren ongeacht of ze van het andere geslacht zijn of niet.
http://www.homo-emancipatie.pvda.nl/

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet.


Van de VVD kreeg ik de volgende reactie:

Geachte heer De Vries,

Hartelijk dank voor de e-mail, die u onlangs aan de VVD-Tweede-Kamerfractie stuurde. De VVD is voorstander van normalisering van homoseksueel ouderschap. Normalisering sluit aan op de maatschappelijke veranderingen in Nederland, vloeit voort uit de maatschappelijke harmonisatie van duurzame hetero- en homorelaties (het zgn. 'homohuwelijk') en heeft geen nadelige gevolgen voor een baby.

Vanuit een liberale visie op ouderschap is de VVD tegenstander van maatschappelijke discriminatie tussen ouderparen van verschillend geslacht en van gelijk geslacht. Tegelijk erkent de VVD de verschillende rol van biologisch ouderschap tussen een man-vrouw-paar, twee mannelijke ouders en twee vrouwelijke ouders. Ouderschap van paren van gelijk geslacht vereist altijd de biologische betrokkenheid van een derde partner van het andere geslacht, indien hun ouderschap niet is ontstaan uit sociale regelingen als voogdij, adoptie etc.

De VVD meent dat een vrouwelijk paar met een kinderwens, om reden van gelijke behandeling en zorgvuldigheid, recht heeft op behandeling door spermabank, IVF-behandeling et cetera. De VVD meent dat een mannelijk paar met een kinderwens, om reden van gelijke behandeling en zorgvuldigheid, recht heeft op toegang tot een sociale regeling als adoptie van een kind van Nederlandse nationaliteit.

Onder meer om redenen van inrichting van het familierecht, belang van het kind en belang van de 'biologische derde' is de VVD geen voorstander van wildgroei van bronnen en vormen van biologisch ouderschap zoals bijvoorbeeld commercieel draagmoederschap en commercieel spermadonorschap. De VVD hanteert als stelregel dat het belang van het kind en het belang van het ouderpaar prevaleren boven het belang van de biologische derde.

In het algemeen hanteert de VVD de visie, dat de herinrichting van familierecht welke is vereist voor normalisering van ouderparen van gelijk geslacht, de rechtsontwikkeling en rechtspleging van ouderschaps-, voogdij- en adoptieregelingen voor ouderparen van verschillend geslacht dient te volgen.

De VVD meent dat paren van gelijk geslacht een baby van Nederlandse nationaliteit mogen kunnen adopteren. Adoptie door paren van gelijk geslacht sluit aan op de maatschappelijke veranderingen in Nederland, vloeit voort uit de maatschappelijke harmonisatie van duurzame hetero- en homo-relaties (het zgn. 'homohuwelijk'), heeft geen nadelige gevolgen voor een baby en de oorspronkelijke ouders.

Vanuit een liberale visie op ouderschap is de VVD tegenstander van maatschappelijke discriminatie tussen adoptie-ouders van verschillend geslacht en van gelijk geslacht. Om redenen van internationaal familie- en adoptierecht is de VVD ermee accoord gegaan dat ouderparen van gelijk geslacht niet in aanmerking komen voor adoptie van kinderen die worden aangeboden door landen waarmee adoptie-overeenkomsten bestaan. Gezien het zeer geringe (en steeds geringere) binnenlandse aanbod van kinderen voor adoptie zijn Nederlandse ouderparen met een adoptiewens aangewezen op aanbod van kinderen uit het buitenland.

De VVD wil niet riskeren dat het adoptie-aanbod van buitenlandse kinderen wordt verstoord door de binnenlandse regeling rond gelijke behandeling, ouderschap en adoptie. Adoptiekansen van alleenstaanden en ouderparen van verschillend geslacht, numeriek de overgrote meerderheid, mogen niet worden verslechterd door heersende terughoudendheid jegens adoptie-ouderschap van paren van gelijk geslacht in landen die van betekenis zijn voor het adoptie-aanbod in Nederland.

Met vriendelijke groet.


De D66 neemt geen tijd om in te gaan op mijn vragen. Dit onder het motto van ‘we krijgen te veel vragen binnen’. Ik word verwezen naar het partijprogramma en jawel op pagina 65, een gehele pagina over Homo-emancipatie!

Homo-emancipatie
Het klimaat in Nederland voor homoseksuele mannen en vrouwen is nog altijd relatief tolerant en de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht heeft gezorgd voor een grote mate van juridische gelijkstelling. Toch lijkt de emancipatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LGBT’s) de laatste jaren te haperen. Om afnemende homotolerantie te keren zijn specifieke maatregelen nodig.

Investeren in aanpak problemen.
De politie moet antihomoseksueel geweld registreren, docenten moeten specifiek aandacht besteden aan homovijandigheid in de klas en er moet opvang komen voor allochtone homoseksuelen die tussen wal en schip raken.Om scholen in staat te stellen een homovriendelijk klimaat te creëren, agenten te trainen in de aanpak van homofoob geweld en multiculturele problemen aan te pakken is een serieuze investering nodig. Net als bij de bestrijding van discriminatie op grond vanhuidskleur of geslacht.

De juridische gelijkstelling van homoseksuelen spoedig voltooien.
Homoseksuele ouderparen moeten de juridische band met hun kind op dezelfde eenvoudige wijze kunnen vastleggen als heteroparen, interlandelijke adoptie door homoseksuele paren wordt op korte termijn mogelijk en er worden geen nieuwe trouwambtenaren aangenomen die weigeren een homopaar te trouwen.

Inzetten voor internationale bescherming. Nederland veroordeelt de schending van homorechten in het buitenland en steunt buitenlandse homo-organisaties. Homoseksuele asielzoekers die in eigen land vervolgd worden vinden in Nederland een veilige haven.


De LPF

Beste Anne,

Aangezien ons nieuwe partijprogramma er nog niet is kan ik niet al je vragen beantwoorden.
Aangaande het homohuwelijk hier ons standpunt:

Homohuwelijk

De LPF vindt het recht van ieder mens om te leven zoals hij of zij dat wil, met eigen vrije keuzes, heel erg belangrijk. Natuurlijk is dan wel de voorwaarde, maar dat geldt voor iedereen, dat men daarbij anderen geen schade berokkent. De LPF is van mening dat homo’s en lesbiennes dezelfde rechten (en plichten natuurlijk) hebben als heteroseksuelen. Dat is voor ons vanzelfsprekend en we zouden dan ook naar een situatie in Nederland en in de hele wereld moeten toewerken dat dat ook echt een vanzelfsprekendheid is. De ideale situatie zou zijn dat we het helemaal niet meer over homofilie zouden moeten hebben, omdat het niets bijzonders meer is en heel normaal gevonden wordt. Dat betekent concreet dat wij positief staan tegen bijvoorbeeld het homohuwelijk en het hebben van kinderen in een homoseksuele relatie (bijvoorbeeld door adoptie of draagmoederschap). Als het gaat om de rechten van homo’s en lesbiennes zullen wij bij alle onderwerpen die we tegenkomen in de kamer kijken of hun rechten gewaarborgd zijn of niet geschonden worden.

Standpunt m.b.t. Aids bestrijding:

Uiteraard is AIDs een ziekte die bestreden moet worden met de middelen die overheid en wetenschap en gezondheidszorg ten dienste staan. Of alle mogelijke maatregelen daarbij genomen moeten worden, hangt van de maatregelen en helaas ook van het beschikbare budget af. Er zijn natuurlijk nog meer levensbedreigende ziekten die bestreden moeten worden.

Er moet blijvend voorlichting zijn over de gevaren van AIDS en de voordelen van veilig vrijen. Je ziet dat na een periode van bewustwording in de jaren 80 en 90 er nu weer meer mensen zijn die AIDS minder bedreigend vinden, omdat er voldoende AIDS-remmers zijn. Ze vrijen weer onveilig of ze hebben veel vluchtige contacten met alle gevaren van dien. Vooral jongeren maken zich vaak geen zorgen, maar helaas kijkt AIDS niet naar leeftijd…

Daarnaast moet er blijvend geïnvesteerd worden in onderzoek naar de bestrijding van AIDS. Gelukkig zijn er nu goede AIDS-remmers die ervoor zorgen dat mensen met AIDS veel langer blijven leven dan jaren geleden het geval was, maar we zijn er nog niet. Ik ben geen wetenschapper, dus kan ik niet overzien of een medicijn tegen AIDS op korte termijn tot de mogelijkheden behoort, maar verder onderzoek is nodig. Vooral als het gaat om Derde Wereldlanden, waar soms wel 30-40 van de bevolking AIDS heeft. Zo kunnen deze landen nooit hun maatschappij opbouwen, omdat volwassenen en kinderen te jong sterven. Je kunt dus wel veel ontwikkelingshulp geven, maar dat is vrij zinloos als mensen niet meer aan de honger, maar vervolgens aan AIDS sterven. Belangrijk is ook dat farmaceutische bedrijven die de AIDS-remmers maken, deze medicijnen tegen kostprijs ter beschikking stellen aan ontwikkelingslanden.

Met vriendelijke groet.


Groenlinks neemt helemaal geen initiatief tot het verzenden van een email. Ook niet na een tweede verzoek van mij. Voor de volledigheid lijkt het toch handig om ook hun visie te vermelden. In het verkiezingsprogramma wordt twee keer het woord ‘homo’ genoemd, zonder verdere inhoud. Er staat: Homo’s mogen zich niet beperkt voelen in de uiting van hun seksuele geaardheid. Naast deze regel wordt in het voorstel voor de komende vier jaren het volgende geschreven over homo’s: De wet gelijke Behandeling wordt verbeterd, zodat iedereen ook op grond van leeftijd, handicap en homoseksualiteit, volwaardige bescherming geniet.

Alle grote partijen zoals deze op de website van het ministerie vermeld staan, hebben een email gehad. Hoewel mijn email een duidelijke vraagstelling had en duidelijk aangaf wat ik (als eventuele kiezer) als antwoord wilde ontvangen van de partij, reageerden ze zeer divers. De ene partij komt met een verwijzing en een andere partij laat zich uitgesproken uit over het gevraagde. Let wel dat de kleinere eenmansfracties nog geen reactie hebben gegeven. Wie weet hebben deze een voortreffelijk roze kleurig homobeleid! Een klein onderzoekje binnen een week om meer duidelijkheid te verkrijgen. Misschien met het gevolg dat de lezende kiezer van partij gaat wisselen. In elk geval is het altijd goed om te weten hoe ons landelijk bestuur over een thema denkt, in dit geval homoseksualiteit.

Zullen ze zich aan deze uitspraken houden of wordt het tijd voor LijstRoze!?

Anne

Ga naar...

[Volgende column] [Vorige column]